Luonnontuotteita Inarista

Ylä-Lapin luonnontuotteiden keruulupa

Metsähallituksen metsätalousalueilta Enontekiön ja Inarin kunnissa myydään alla olevan listan mukaisia tuotteita Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla. Lupa hankitaan puhelimen soitolla eli ns. mobiililupana.

Metsätalousalueet on jaettu neljään osa-alueeseen: Enontekiö, Inari, Nellimö ja Kuttura. Osa-alueista ja osoituksista vastaavat yhteyshenkilöinä toimivat alueiden suunnittelijat.  Huomioitavaa on, että kaikki valtion maat eivät ole metsätalousaluetta. Erämaa-alueet, erityyppiset suojelualueet sekä luontaistalousalueet eivät kuulu luvan piiriin ja ne eivät sisälly karttarajauksiin. Tarkemmin haluttuun kohteeseen ja sen rajoituksiin voi tutustua Retkikartta.fi-sivustolla http://www.retkikartta.fi/ ottamalla käyttöön karttatason ”metsätalouden monikäyttömetsät”.  Luontaistalousalueille on olemassa oma mobiililupa http://www.metsa.fi/luontaisaluelupa

Ylä-Lapin luonnontuotelupa on kehitetty erityisesti paikallisten asukkaiden sekä lomamökin alueella omistavien tarpeisiin. Kolttalain perusteella polttopuuta ym. tuotteita valtion mailta saavia henkilöitä lupa ei koske. Luvalla voi hankkia tuotteita vain omaan käyttöön.

Mobiililupa ei koske myöskään hakkuutyömaiden pinotavaramyyntiä. Tätä myyntiä ja kuljetusta hoitaa Työpalvelu Pesonen p. 0400 296311

Huom! Seuraavat tuotteet vaativat aina osa-alueen yhdyshenkilön antaman osoituksen keruupaikasta: rakennustarpeisiin otettava puu, polttopuu pystyyn, hakkuutähteet, raivauspuu, laattakivet, turve, kuntta ja humus. Niitä otettaessa on järkevää pyytää ensin osoitus yhdyshenkilöltä ja maksaa mobiililupa tuotteen hakemiseen osoituksen mukaisesta paikasta vasta sen jälkeen.         

Ylä-Lapin luonnontuoteluvan  numero sekä karttalinkki yhteystietoineen :

0600551668  – 24,95 eur+ppm  Kartta

Yksi soitto mobiilinumeroon maksaa 24,95 € lisättynä paikallispuhelumaksulla. Summa peritään asiakkaalta matkapuhelinlaskulla. Soitettaessa mobiilinumeroon asiakkaalle lähetetään lupaviesti, jolloin lupa aktivoituu. Lupa on voimassa enintään 3 kk. Yhdellä soitolla voi ostaa ainoastaan yhtä tuotetta maksimissaan oheisen listan mukaisen enimmäismäärän. Soittoja tarvitaan sen mukaisesti, mikä on tarvittava tuotemäärä. Yhdellä soitolla saa esim. polttopuuta pystyyn 2,0 kiintokuutiometriä (m3). Mikäli puuta tarvitsee 3 m3, tulee mobiilinumeroon soittaa 2 kertaa. (Käytettävä muuntokerroin irtokuutiometreistä kiintokuutiometreiksi 0,5)

Ylä-Lapin luonnontuoteluvan tuotteet ja maksimimäärät yhdellä soitolla:    

koivu – ja mäntypolttopuu pystyyn, alle 20 cm, (osoituksella)     2,0 m3

hakkuutähteet (osoituksella)                                                           4,0 m3

linjojen raivauspuu, sisältää kuitupuutakin (osoituksella)               3,0 m3

laattakivet (osoituksella)                                                                   2 m2

kangashumus, turve ja kuntta (osoituksella)                                     25 m2

Vihtakoivu                                                                                         1 kpl

Juurakko                                                                                            4 pm3

Metsäpuun taimi, pituus max 1 m                                                     30 kpl

Pahka, alle 30 cm, vain hakkuualueilta                                               2 kpl

Pahka, yli 30 cm, vain hakkuualueilta                                                 1 kpl

jalaskoivut, luokkipajut, pajut                                                             4 kpl

joulumänty                                                                                            5 kpl

Lehtikerppu                                                                                          1 lupa

Ohjeet pystypolttopuun ottoon Ylä-Lapin luonnontuoteluvalla osoitusalueelta:

Asiakkaan on varmistuttava siitä, että alue jolta hän on polttopuuta ottamassa, on Metsähallituksen hallinnassa olevaa metsätalousaluetta. Polttopuuna myydään elävää pystykoivua ja -mäntyä. Maapuuta ei saa ottaa. Polttopuuta voi ottaa vain yhteyshenkilön osoituksella.

Polttopuuta ei saa ottaa yleisten teiden, järvien, jokien, purojen, lähteiden eikä kosteikkojen läheisyydestä. Suojaetäisyyttä em. kohteisiin tulee olla vähintään 30 m. Polttopuuta ei saa ottaa, reittien, virkistysrakenteiden, asuinrakennusten eikä lomamökkien läheisyydestä (suojaetäisyys vähintään 100 m).

Vaarojen rinteillä voi olla paikoin hyvinkin reheviä, jopa lehtomaisia kosteikkopainanteita, joissa kasvaa mm. saniaisia. Vastaavanlaisia reheviä, pienialaisia kasvupaikkoja löytyy myös kalliojyrkänteiden alta. Tällaiset maastonkohdat ovat rauhoitettuja polttopuun otolta.

Rauduskoivu, haapa, raita, pihlaja, kataja ja kuusi tulee säästää. Avohakkuutavalla puuta ei saa ottaa.  Koivupuskista pitää jättää parhaat ja elinvoimaisimmat puut pystyyn.

Koivu kasvaa tällä alueella tyypillisesti pensasmaisena puskana, jossa on sekaisin vanhoja, osittain jo lahonneita puita, parhaassa kasvukunnossa olevia puita sekä nuoria vesoja. Polttopuuksi valitaan koivupuskista vanhimmasta päästä osittain jo lahonneita, runkovikaisia, latvukseltaan ja oksistoltaan jo osittain kuivuneita puita. Yksittäiset koivut tulee jättää pystyyn.

Niissä polttopuuleimikoissa, joissa valtapuulajina on mänty, tulee neljän metrin säteellä olevan ympyräkoealan sisään jäädä vähintään 8 mäntyrunkoa pystyyn. Tukkipuun kokoista mäntyä ei saa ottaa polttopuuksi. Koeviljelyaloilta, jotka on aidattu verkoilla, ei saa puuta ottaa.

Maasto on hyvin herkkää ja kunttakerros on paikoin vain muutamia senttejä paksu. Tästä syystä kaadetut puut on suositeltavaa kuljettaa maastosta pois lumikelien aikana, ellei niitä saa kannettua tien varteen.

YHTEYSHENKILÖT:

Inari, Tapani Pennanen             p.020 6397767, tapani.pennanen@metsa.fi, Ivalontie 10, 99800 IVALO

Nellimö, Pasi Peltonen              p.020 6397776, pasi.peltonen@metsa.fi,        Ivalontie 10, 99800 IVALO

Kuttura, Ari Huru                        p.020 6397738, ari.huru@metsa.fi,                   Ivalontie 10, 99800 IVALO